Medicinhåndtering

Denne vejledning præciserer reglerne om medicin samt opbevaring og bortskaffelse af medicin. Der redegøres for ansvar for læger, pædagoger, og andet tilknyttet personale der har adgang til medicin på Formatus. Personalet på Formatus er informeret om brugernes medicin (doser, årsag til medicinering, bivirkninger mm.).

Opbevaring

Formatus opbevarer beboernes medicin i et aflåst skab. Nøgler til aflåst skab vil være i personalets besiddelse. I skabet forefindes en kasse med beboerens navn og Cpr.

I skabet er der samtidig handsker, Falck-kasse og håndkøbsmedicin.

Bortskaffelse af medicin

Apoteket har pligt til at modtage ubrugt medicin med henblik på destruktion. Personalet på Formatus afleverer medicin på apoteket når den har overskredet udløbsdato, eller er overflødig.

Administration af medicin

Den ansvarlige for medicingivning vil være det personale der er på arbejde, og selv samme personale er ansvarlig for dokumentation og afkrydsning på Planner4you. Der vil være opsyn ved indtag. Nogle af beboerne har selv ansvar for deres medicin og indtagelse, hvilket er en del af en læringsproces til at stå på egne ben, personalet vil følge op herfor.

Journalføring

Al medicin holdes ajourført i Planner4you, og afkrydses når dette er givet. Alle beboer har en profil, hvor deres medicin, samt dosering og tidspunkt er skrevet. Journalføring vil ske sådan: Alt personale er forpligtet til at føre journal, samt udlevere medicin som forefindes i det aflåste skab.

Her finder du info om medicin hvis du er i tvivl:

Info forefindes i de tilknyttede medicinæsker, og i Planner4you.

Ledelsens ansvar

Ledelsens ansvar består i opfølgning af den unges medicin, samt opfølgning af at den unge modtager sin medicin dagligt af de ansatte, hvilke er informeret omkring de unges medicin. Ledelsen har yderligere ansvaret for aftaler med læge/børnepsyk. overholdes.

Den medicinansvarlige

Den medicinansvarlige har pligt til at følge op på medicin, samt dato tjek af denne. Endvidere samtaler med læge/børnepsyk.