Uddannelse og beskæftigelse

Som et led i visitationsprocessen, kontaktes PPR i Sorø, med henblik på at have et relevant skoletilbud klar, allerede når den unge indskrives hos Formatus. Såfremt visitationsprocessen, af forskellige årsager, er af en så kort varighed, at det ikke er muligt at have et relevant skoletilbud klar ved indskrivningen, søger man, gennem PPR, at finde et egnet skoletilbud, hurtigst muligt efter indskrivningen.

For unge under 18 år, som ikke længere er skolepligtige, søger man, i samråd med PPR og den anbringende kommune, at finde et egnet undervisnings- eller beskæftigelsestilbud, hurtigst muligt efter indskrivningen. Den unge involveres, i videst muligt omfang, i denne proces. Dette for at bibringe den unge en forståelse for, hvorledes samfundsmæssige strukturer er sammenhængende med tilbud om uddannelse og beskæftigelse. Såfremt det vurderes, at lønnet beskæftigelse eller praktik, er at foretrække i forhold til en konkret ung, bistår Formatus den unge med støtte og vejledning, i det omfang det vurderes nødvendigt, til jobsøgning eller i arbejdet med at finde en egnet praktikplads. Ligeledes bistår Formatus, i nødvendigt omfang, med at lave aftaler for arbejdstid samt med at lave løbende opfølgning med praktikstedet.

En ungdomsuddannelse er for anbragte unge en potentiel beskyttelsesfaktor mod fremtidig arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug.

​​