Behandlingsplaner og Statusrapporter

På Formatus vægter vi dokumentation højt

På Formatus har kontaktpersonen for den pågældende ung, ansvaret for udarbejdelsen af behandlingsplaner og statusrapporter. Dette sker i samarbejde med opholdsstedets leder/souschef. En uge før skriveprocessen tilstræbes det, at kontaktpersoner og lederen mødes og drøfter status, fokusområder, mål og delmål vedrørende den pågældende beboer. Derudover inddrages de øvrige kollegaer løbende til personalemøder, hvor fokusområder, mål og delmål diskuteres, evalueres og evt. revideres. Dette for at sikre, at vores behandlingsplaner og statusrapporter er velfunderet- og dokumenteret, ved flere og gentagne observationer.

Behandlingsplanerne udarbejdes på baggrund af handleplaner fra anbringende kommuner. På Formatus fungerer en behandlingsplan som et dynamisk redskab, der løbende evalueres og rettes til af den primære kontaktperson, i takt med at den unge, som behandlingsplanen vedrører, udvikler sig.

Vi vægter arbejdet med behandlingsplaner meget højt og tilstræber at vores mål og delmål er realistiske og målbare.

Døgnjournal

Vi fører digital døgnjournal i systemet Planner4you og skriver her dagens observationer, refleksioner, anvendte pædagogiske tilgange/metoder og evt. forslag til nye delmål. Døgnjournalen er et vigtigt arbejdsredskab, når vi skal evaluere den unges udvikling og det pædagogiske arbejde, samt den indsats vi leverer.

Vi anser det centralt for kvaliteten af vores tilbud og for en positiv udvikling hos de unge indskrevet på Formatus, at vi respekterer og sikrer beboernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv. Den unge får således mulighed for at følge med i, samt evaluere dennes udvikling og ikke mindst mulighed for at få indflydelse på de mål/delmål der sættes på dennes vegne. Ligeledes gennemgår kontaktpersonen altid den unges statusrapport sammen med den unge, for at sikre, at den unge oplever sig medinddraget i det udviklingsforløb, som denne er i gang med.

Vigtigheden af dokumentation

Med afsæt i det ovennævnte, anser vi dokumentation yderst relevant i vores arbejde, fordi vi ønsker at:

  • Anvende faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til vores målsætning og målgruppe.
  • Dokumentere resultater med udgangspunkt i konkrete og klare mål for beboerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
  • Dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, den anbringende kommune har opstillet for beboerens ophold.
  • Sikre at beboerne bliver hørt, respekteret, anerkendt og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen på Formatus i overensstemmelse med deres ønsker og behov.