Socialpædagogisk behandling

Socialpædagogikken på Formatus er karakteriseret ved, at opdragelse og uddannelse dels forstås som samfundsmæssigt betinget, dels har et socialt forberedende sigte, der konkretiserer den enkeltes samfundstilhørsforhold og sociale ansvar. Relation, omsorg, nærvær og selvhjælp til de unge er en del af den socialpædagogiske behandling.

På Formatus kombinerer vi den individuelle socialpædagogiske tilgang med tydelige og trygge rammer. Dette sker gennem social tilpasning, struktureret hverdag, aktiv skolegang, beskæftigelse og netværksinddragelse. Der tages udgangspunkt i den unges udtrykte behov, ønsker og potentialer, altså der hvor der er størst mulighed for succes og positiv udvikling. Her er det vigtigt, at der i inddragelsen af den unges ønsker og behov tages udgangspunkt i relevante og realistiske ønsker.

I strukturen er fastlagt en almindelig døgnrytme med sengetider, stå-op-tider, spisetider, faste pligter som rengøring, skolegang/beskæftigelse og organisering af fritiden/beskæftigelse. Strukturen er med til at skabe sammenhæng og helhed i den unges hverdag og forløb, men strukturen med dens regler og rammer må aldrig udgøre en hindring for den unges optimale udvikling.

Den socialpædagogiske behandling er bistand til at yde hjælp til selvhjælp, så den unge kan leve et liv på sine egne betingelser. Jo mere selvhjulpen den unge kan blive, desto bedre mulighed for at leve et aktivt og selvstændigt liv. Målet er, at den unge kan forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Der er i arbejdet fokus på at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder.

Den socialpædagogiske behandling sigter mod den enkelte unges individuelle personlighedsudvikling og trivsel, samt at der lægges vægt på arbejdet med at fungere i dennes omgivelser, herunder med familie, skole og arbejdsplads.

Når en ung indskrives på Formatus, kommer vedkommende ofte fra kaotiske forhold, hvor svigt og uforudsigelighed har været en del af dagligdagen. Disse unge har ofte en meget ringe tillid til omverdenen og til de voksne, der skal tage ansvaret for dem. De har været vant til selv at skulle tage et ”voksen” ansvar. Det har givet dem en skæv udvikling, socialt og følelsesmæssigt. I den socialpædagogiske behandling, bruger vi strukturen som et redskab til at stille relevante og alderssvarende krav til den unge om almindelige normer (opdragelse) og til at give dem en normal døgnrytme.

Det er vores erfaring, at arbejdet med struktur skaber tydelige rammer for de unge. Det giver de unge ro, når de oplever, at de ved, hvad de skal, og hvornår. Denne ro giver de voksne på Formatus mulighed for at støtte de unge i en mere hensigtsmæssig udvikling.

Behandlingstiltag

I den socialpædagogisk behandling på Formatus er der en vifte af behandlingstiltag som bruges i det pædagogiske arbejde. Vores behandlingstiltag er en naturlig del af hverdagen på Formatus, hvor kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik danner rammerne for kvalificeret støtte og vedholdende indsats med individuelt tilrettelagte udviklingsplaner. Et andet væsentligt træk ved dagligdagen på Formatus er glæden og humoren i de daglige relationer. Glæden, humoren og den gode energi er med til, at den unge ser episoder og handlinger fra en anden og positiv vinkel og ikke føler sig udstillet i samme grad. Med udgangspunkt i den enkelte unge, arbejder vi med individuelle udviklingsplaner som en del af den socialpædagogiske behandling.

Relations- og motivationsarbejde

”En-til-en” relationen er meget vigtig, og hver ung har derfor sin egen kontaktperson, der følger den unge i den socialpædagogiske behandling. Det er vigtigt at have tid til at være sammen med den unge. Relationen skaber en ramme for at udvikle sociale kompetencer. Arbejdet i relationen går ud på at indføre den unge i livet med sig selv, sammen med andre og i samfundet. Den voksne/pædagogen støtter blandt andet den unge ved at kompensere for den unges psykiske, sociale og kognitive underskud ved at give den unge adgang til de brikker, der er nødvendige for at forstå, hvad der sker med, i og omkring personen selv. Formålet er at støtte den unge i at udvikle sig.

Individuel udviklingsplan

Vi betragter udviklingsplanen som et koordineringsredskab, et kvalitetsdokument og en samarbejdsaftale, der tydeliggør indsatsen for den unge og klarlægger den unges væsentligste mål og hvordan de skal gennemføres og evalueres.

Udviklingsplanen skal udarbejdes i samarbejde mellem den unge, Formatus og den anbringende kommune. Udviklingsplanen skal følge den unge hele vejen, så der er klarhed over indgåede aftaler og planer, og den skal sikre et overblik over indsatsområder i forhold til alle involverede.

Det overordnede formål med en udviklingsplan er:

 • skabe udvikling for den unge
 • fastlægge perspektivet for indsatsen
 • sikre en sammenhæng i indsatsen
 • synliggøre grundlaget for alle involverede

Målet med den socialpædagogiske behandling

Den socialpædagogiske behandling på Formatus udvikler den unges personlige færdigheder, og har fokus på at yde støtte til den unge således, at denne kan få og fastholde egen identitet, samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Målet med den socialpædagogiske behandling på Formatus er:

 • At den unge får struktur i hverdagen
 • At den unge får styrket sin egen selvindsigt
 • At den unge får udnyttet sit fulde potentiale
 • At den unge bliver i stand til at sætte grænser
 • At den unge forbedrer sin skole og uddannelsesmuligheder
 • At den unge forbedrer sine psykiske, fysiske og/eller sociale færdigheder
 • At den unge lærer positive strategier til at håndtere problematiske situationer
 • At den unge kan indgå aktivt og positivt i hverdagen og i omgivelserne.